نمایشگاه اندازه شناسی

فروردین 17, 1398

رویداد های مهم اندازه شناسی در سال 2019

اندازه شناسی و بازرسی مترولوژی یا اندازه شناسی علم اندازه گیری است. مترولوژی شامل تمام ابعاد فرضی و واقعی اندازه گیری می شود. اندازه شناسی یک بخش […]