شرکت Kreon
توضیحات: سازنده ی دستکاه های اندازه گیری سه بعدی قابل حمل Portable Arm CMM و سیستم اسکنر لیزری جهت مهندسی معکوس و کپی برداری
آدرس سایت: www.kreon3d.com
دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها(BIPM)
توضیحات: دانلود استانداردهاوراهنماهای بین المللی دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها(BIPM)
آدرس سایت: www.bipm.org
اعتبار دهی(EA)
توضیحات: دانلود راهنماهای معتبر کالیبراسیون متعلق به همکاری های اروپا برای اعتبار دهی(EA)
آدرس سایت: www.european-accreditation.org
سازمان اندازه شناسی قانونی(OIML)
توضیحات: جستجو ودانلود استانداردها و راهنماهای بین المللی سازمان اندازه شناسی قانونی(OIML)
آدرس سایت: www.oiml.org
اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی(ILAC)
توضیحات: دانلود راهنماهای معتبر متعلق به اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی(ILAC)
آدرس سایت: www.ilac.org
خدمات اعتبار دهی انگلستان(UKAS)
توضیحات: .دانلود راهنماهای آزمون و کالیبراسیون معتبر متعلق به خدمات اعتبار دهی انگلستان(UKAS)
آدرس سایت: www.ukas.com
انجمن اروپایی موسسات استاندارد ملی(EURAMET)
توضیحات: دانلود راهنماهای معتبر کالیبراسیون انجمن اروپایی موسسات استاندارد ملی(EURAMET)
آدرس سایت: www.euramet.org
کالیبراسیون دما متعلق به شرکت (ISOTECH)
توضیحات: دانلود راهنماهای معتبر کالیبراسیون دما متعلق به شرکت (ISOTECH)
آدرس سایت: www.isotech.co.uk
کالیبراسیون متعلق به DKDآلمان
توضیحات: دانلود راهنماهای معتبر کالیبراسیون متعلق به DKDآلمان
آدرس سایت: www.dkd.eu
اندازه شناسی متعلق به موسسه ملی اندازه شناسی آلمان
توضیحات: دانلود راهنماهای معتبر اندازه شناسی متعلق به موسسه ملی اندازه شناسی آلمان
آدرس سایت: www.ptb.de
اندازه شناسی بین المللی(CAL LAB)
توضیحات: مجله بین المللی اندازه شناسی(CAL LAB)
آدرس سایت: www.callabmag.com
موسسه ملی اندازه شناسی انگلستان NPL
توضیحات: دانلود راهنماهای معتبر موسسه ملی اندازه شناسی انگلستان NPL(آزمایشگاههای فیزیک)
آدرس سایت: www.npl.co.uk
موسسه ملی استاندارد ها و تکنولوژی آمریکا(NIST)
توضیحات: دانلود راهنماهای معتبر موسسه ملی استاندارد ها و تکنولوژی آمریکا(NIST)
آدرس سایت: www.nist.gov
تبدیل یکاهای اندازه گیری
توضیحات: تبدیل یکاهای اندازه گیری به یکدیگر(ON LINE)
آدرس سایت: www.onlineconversion.com
سازمان ملی استاندارد ایران(ISIRI)
توضیحات: دانلود استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران(ISIRI)
آدرس سایت: www.isiri.gov.ir
تاییدیه ساپکو
توضیحات: تاییدیه ساپکو
آدرس سایت: https://sapco.com/
ATCAL
توضیحات: انجمن آزمایشگاههای همکار آزمون و کالیبراسیون
آدرس سایت: ATCAL.ir