اعتقاد من اين است كه ؛


بدون كاليبراسيون نمی توان اندازه گيری كرد.


بدون اندازه گيری نمی توان تحقيق، بررسی و كنترل نمود.


بدون تحقيق و بررسی نمی توان در عرصه علم و صنعت پيشرفت كرد.


مهندس ارشاد کریمی

مهندس ارشاد کریمی
مدیریت عامل و بنیانگذار شرکت مقیاس همیشه ردیاب (مهندسی مهر):


مترولوژی علم اندازه گيری است و هرآنچه با اندازه گيری معلوم گردد در محدوده اين علم قرار می گيرد. بعنوان نمونه كنترل ابعادى يك جسم و يا برآورد وزن يك قطعه با استفاده از معيارهايی است كه در علم مترولوژی تبيين شده اند و ميتوان به جرات ادعا كرد كه پيشرفت هايی كه در حوزه اين علم مادر به ويژه در دهه های اخير حاصل شده است كمك شايانی به رشد و تعالی ساير علوم نموده است.

صنعت ساخت تجهيزات اندازه گيری دقيق از جمله صنايع بسيار پيشرفته محسوب شده و شركت های محدودی در دنيا به ساخت اينگونه تجهيزات مبادرت مي نمايند. خوشبختانه در كشور ما نيز چند سالی است كه به همت برخی از علاقمندان عرصه صنعت، جهات مختلف علم اندازه گيري بيشتر مورد توجه قرار گرفته و گام هايی در راستاي خودكفايی كشور در اين زمينه مهم و استراتژيك برداشته شده است.

در اين راستا شركت مهندسی مهر - كه به گواه بسياری از صاحب نظران از ديرباز به عنوان يكی از پيشگامان صنعت اندازه گيری و كاليبراسيون در كشور مطرح بوده است - همواره آرمان اصلی خود را تلاش در راه نوآوری و ارتقاء تجهيزات مختلف اين زمينه علمی دانسته در عين حال نسبت به پرورش كارشناسان و متخصصين حوزه مذكور اهتمام ورزيده است.


اعتقاد من اين است كه ؛
بدون كاليبراسيون نمی توان اندازه گيری كرد.
بدون اندازه گيری نمي توان تحقيق، بررسی و كنترل نمود.
بدون تحقيق و بررسی نمی توان در عرصه علم و صنعت پيشرفت كرد.