گواهینامه ها و تایید صلاحیت های شرکت مهر

شرکت مهندسی مهر
naci

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون (FA)

شماره گواهینامه: NACI/Lab/105
سازمان اعطا کننده: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) - سازمان ملی استاندارد
از تاریخ:29 - مهر - 1396
تا تاریخ:28 - مهر - 1399
دانلود
naci

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون (EN)

شماره گواهینامه: NACI/Lab/105
سازمان اعطا کننده: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) - سازمان ملی استاندارد
از تاریخ:29 - مهر - 1396
تا تاریخ:28 - مهر - 1399
دانلود

naci

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون (FA)

شماره گواهینامه: NACI/Lab/210
سازمان اعطا کننده: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
از تاریخ:29 - مهر - 1396
تا تاریخ:28 - مهر - 1399
دانلود
naci

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آزمون (EN)

شماره گواهینامه: NACI/Lab/210
سازمان اعطا کننده: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
از تاریخ:29 - مهر - 1396
تا تاریخ:28 - مهر - 1399
دانلود

iapma

گواهینامه عضویت

شماره گواهینامه: 963
سازمان اعطا کننده: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
از تاریخ:1396
تا تاریخ:1397
دانلود
iso9001

Certificate-ISO 9001

شماره گواهینامه: IND11. 7566U
سازمان اعطا کننده: BUREAU VERITAS
از تاریخ:05 May, 2011
تا تاریخ:May, 2014 04
دانلود

paj

پروانه پژوهش

شماره گواهینامه: الف01/69504
سازمان اعطا کننده: وزارت صنعت معدن و تجارت
از تاریخ:11-اذر-91
تا تاریخ:11-اذر-92
دانلود
atcall

انجمن آزمایشگاهای همکار آزمون و کالیبراسیون

شماره گواهینامه: 88-0103
سازمان اعطا کننده: ATCAL
از تاریخ:27-آذر-1391
تا تاریخ:27-آذر-1392
دانلود

sapco

انجمن آزمایشگاهای همکار آزمون و کالیبراسیون

شماره گواهینامه: 88-0103
سازمان اعطا کننده: ATCAL
از تاریخ:27-آذر-1391
تا تاریخ:27-آذر-1392
دانلود