تجهیزات عمومی اندازه گیری و گیج های کنترلی

[hover_box image=”4000″ image_hover=”4001″ link=”https://mehr-eng.com/%da%af%db%8c%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%88-%d9%86%d8%b1%d9%88-%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%be%db%8c/”][ult_buttons btn_title=”گیج های رزوه برو-نرو” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmehr-eng.com%2F%25da%25af%25db%258c%25d8%25ac-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588-%25d9%2586%25d8%25b1%25d9%2588-%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25da%25af%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%25be%25db%258c%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Bridge CMMs” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت و داخلی ۲۰۳ با کارشناس مربوط به تجهیزات عمومی اندازه گیری و گیج های کنترلی  تماس حاصل فرمایید.

خانهسوالاتتماسارتباط با ما