تجهیزات آزمون مواد – سختی سنجی

انواع دستگاه ها و تجهیزات سختی سنج

shore-hardness-tester-1shore-hardness-tester-2
[ult_buttons btn_title=”سختی سنج لاستیک و پلاستیک” btn_link=”url:%23|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Shore Hardness Tester” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]
portable-hardness-tester-2portable-hardness-tester-1
[ult_buttons btn_title=”سختی سنج قابل حمل (پرتابل)” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmehr-eng.com%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2586%25d8%25ac-%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25d8%25ad%25d9%2585%25d9%2584-%25d9%25be%25d8%25b1%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Portable Hardness Tester” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]
metal-hardness-tester-1metal-hardness-tester-2
[ult_buttons btn_title=”سختی سنج فلزات” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fmehr-eng.com%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2586%25d8%25ac-%25d9%2581%25d9%2584%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25aa%2F|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Metal Hardness Tester” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]
acc-hardness-tester-1acc-hardness-tester-2
[ult_buttons btn_title=”لوازم جانبی سختی سنج” btn_link=”url:%23|||” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”288″ btn_height=”30″ btn_bg_color=”#e4e4e4″ btn_bg_color_hover=”#f48358″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” enable_tooltip=”yes” tooltip_text=”Hardness Tester Accessories” tooltip_pos=”bottom” btn_font_size=”desktop:13px;”]

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت و داخلی ۲۱۰ با کارشناس مربوط به دستگاه های سختی سنج  تماس حاصل فرمایید.