آزمایشگاه آزمون سختی سنجی مواد

آزمایشگاه آزمون سختی سنجی مواد

سختی حاكی از مقاومت در برابر تغيير شكل بوده و اين خاصيت در فلزات معياری از مقاومت آنها در برابر تغيير شكل دائم است. برای كسی كه با علم مكانيك آزمايش مواد سروكار دارد به احتمال زياد سختی به معنی مقاومت در برابر فرورفتگی است.

دربسياری از كاربردهاي صنعتی نياز به قطعاتی است كه دارای سطحی سخت بوده، و در عين حال از چقرمگی  و مقاومت به ضربه خوبی نيز برخوردار باشند. از جمله مواردی كه مي توان در اين رابطه به عنوان مثال به آنها اشاره كرد عبارتند از : ميل لنگ، ميل بادامك، چرخ دنده و قطعات مشابه. اين قطعات بايد سطحی بسيار سخت و مقاوم در برابر سايش داشته و همچنين بسيار چقرمه و  مقاوم در برابر ضربه های وارده در حين كار باشند.

به طور كلی بسته به نحوه اجرای آزمايش سختی، می توان آزمون های موجود را به سه دسته كلی تقسيم بندی نمود:
  • آزمون سختی الاستيك : Elastic Hardness Test سختی برگشت يا انعكاس
  • آزمون سختی خراش: Scratch Hardness Test  مقاومت در برابر برش يا سايش
  •  آزمون سختی فرورفتگی : Penetration Hardness Test مقاومت در برابر فرورفتگی
اين آزمون و روش هاي مختلف آن از مهم ترين ابزارهاي مهندسی به شمار مي آيند. در اين آزمون که به آزمون نفوذ نيز موسوم می باشد، ميزان سختي را بوسيله مقاومت جسم در مقابل  فرورونده می سنجند. چهار روش متداول برای انجام آزمايش سختی فرورفتگی يا سختی نفوذی وجود دارد كه عبارتند از:
 الف ) آزمون سختی برينل Brinell Hardness test
ب ) آزمون سختی راكول Rockwell Hardness test
ج ) آزمون سختی ويكرز Vickers Hardness test
د) آزمون ريزسختی Microhardness Hardness test
دقت و نیازمندیهای آزمون سختی سنجی :
فاکتورهایی که روی دقت سختی سنجی فرورفتگی اثر می گذارند عبارتند از :
الف ) شرایط فرو رونده
ب) انتخاب دقیق مقیاس با توجه به جنس قطعه مورد آزمون
ج)ضخامت نمونه
د) شرایط سطحی نمونه
ه) شکل نمونه
در این راستا شرکت مهندسی مهر به عنوان آزمایشگاه مرجع سختی سنجی در ایران توانایی انجام تمامی مقیاس های  آزمون سختی سنجی را بر رو ی قطعات صنعتی و کاربردی در عالی ترین سطح با کیفیت اندازه گیری در  آزمایشگاه آزمون سختی سنجی مواد را دارد.
آزمایشگاه مهر با اتصال به زنجیره  مراجع بین المللی به عنوان آزمایشگاه مرجع سختی سنجی در ایران نیازهای صنعت را برطرف می سازد.