افزایش دامنه تائید صلاحیت1393/03/17  print

 

شرکت مهندسی مهر به عنوان بنیانگذار و پیشرو در صنعت اندازه شناسی و اندازه گیری دقیق ، در جهت رفع نیاز کشور و

ارتقاء سطح کیفیت در صنایع توانسته است به موفقیتهای چشمگیری در حوزه کالیبراسیون دست یابد و در راستای

خودکفایی کشور در این زمینه گامهای وسیعی بردارد و به یک صنعت مستقل تبدیل شود و دامنه تائید صلاحیت خود را

براساس الزامات ISO/IEC 17025 به شرح ذیل افزایش دهد.

 

1-کالیبراسیون میزهای اسکوربی Scorsby Tables

2-کالیبراسیون میزهای سه درجه آزادی  Three Axis Positing Tables

3-کالیبراسیون اهرم /بازوی  ترکتستر Calibration Arm & Beam

4-کالیبراسیون کره CMM (Reference Ball)

 

برای اطلاعات بیشتر  کلیک کنید