اخذ گواهینامه عضویت در شبکه آزمایشگاهی1396/11/01  print

شرکت مهندسی مقیاس همیشه ردیاب (مهندسی مهر) موفق به اخذ گواهینامه عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوریه های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (دانش بنیان) گردید.