روز جهانی تایید صلاحیت (World Accreditation Day)1396/03/21  print

نهم ژوئن مصادف با 19خرداد به عنوان روز جهانی تاییدصلاحیت شناخته شده است وابتکارجهانی مشترکی است که توسط مجمع بین المللی تاییدصلاحیت(IAF) واتحادیه بین المللی تاییدصلاحیت آزمایشگاه ها ونهادهای بازرسی(ILAC) برای افزایش آگاهی ازاهمیت فعالیتهای مرتبط با تاییدصلاحیت انجام شده است.مضمون امسال روزجهانی تاییدصلاحیت متمرکز بر نقشی است که تاییدصلاحیت درایجاد اطمینان درتامین انرژی ایفا میکند.

 

 

تایید صلاحیت: ایجاد اطمینان در تامین انرژی
Accreditation: Delivering confidence in the provision of energy


در حالی که جهان هنوز با منابع محدودی از انرژی مواجه است، هرسال تقاضا برای دریافت انرژی افزایش می یابد و فشار زیادی بر صنایع در مورد کم کردن مصرف انرژی و نیز اتخاذ اقداماتی برای بازدهی انرژی اعمال می شود. دولت و بخش های اقتصادی خصوصی با این چالش مواجهند که چگونه انرژی بیشتری را برای تعداد افراد بیشتری تامین  کنند درحالیکه در همین زمان در فکر کم کردن گازهای گلخانه ای (GHG) و آلودگی های می باشند.
ارزیابی انطباق برای بررسی این که بر اساس استاندارد یا مدرک آیین کار یا الزامات قانونی محصولات برای مصرف مناسب و ایمن هستند،  به کار می رود که این امر موجب اطمینان به بازار می شود. بنابراین خدمات ارزیابی انطباق روشی را برای پیشگیری از ورود محصولات نا ایمن، غیر بهداشتی یا زیان آور از نظر زیست محیطی  به بازار، فراهم می سازد.
سازمان های تنظیم کننده مقررات می توانند الزامات کلی سیاستگذاری یا الزامات تفصیلی فنی را تعیین کنند و متکی بر  آزمایشگاه ها، نهادهای بازرسی یا نهادهای گواهی کننده ای  می باشند که مطابقت را بررسی  می نمایند.
موضوعات مطرح :
آیا انرژی به نحوی صحیح و از نظر زیست محیطی ایمن تامین می شود؟ آیا انرژی برای مصرف عمومی ایمن است ؟ آیا سطوح گسیلش انرژی، ایمن و در حد مقادیر اظهار شده اند؟
آیا می توانیم از کمیت و کیفیت سوخت مصرفی در اتوموبیل خود مطمئن باشیم؟ آیا اندازه گیری ها  آنقدر دقیق می باشند  به نحوی که مصرف کنندگان بتوانند در  ازای مبلغ پرداختی  انرژی لازم را دریافت نمایند و دولت ها درآمدهای ناشی از کار و مالیات را کسب کنند؟